Czech Republic
Nákupný košík - 0 Prihlásiť sa Vytvoriť účet

Najpredávanejší

Adidas Originals Superstar 80s Šedé / Modré / Červené Dámské Tenisky (ngz682jui) Adidas Originals...
CZK 2,713.59  CZK 1,837.17
Adidas Originals Superstar Modré / Šedé Pánské Tenisky (fpl830xaq) Adidas Originals...
CZK 2,396.75  CZK 1,609.07
Adidas Terrex Climacool Jawpaw Slip-On Černé / Černé / Černé Pánské Outdoorové Boty (bvy480khs) Adidas Terrex...
CZK 1,446.21  CZK 924.80
Adidas Originals Kiel Námořnické Modré / Bílé Pánské Tenisky (xtu353iik) Adidas Originals...
CZK 1,541.40  CZK 953.42
Domov  /   Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobních údaj? Chápeme, ?e jste velmi znepokojeni pou?íváním a sdílením va?ich osobních informací. A velmi oceňujeme va?e p?esvěd?ení o na?í obez?etnosti a citlivosti p?i ?e?ení tohoto problému. Toto prohlá?ení ur?uje na?e zásady tykající se ochrany va?eho soukromí. Pokud jste nav?tívili na?i webovou stránku, bude to pova?ováno za souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údaj?. Automaticky shroma??ované informace Kdykoli s námi budete komunikovat, obdr?íme a ulo?íme dané informace. Nap?íklad, jako mnoho jinych stránek, pou?íváme "cookies". Kdy? vá? internetovy prohlí?e? nav?tíví na?e webové stránky, shromá?díme některé informace. (podívejte se na ukázku procesu sběru informací, ktery je uveden na konci těchto zásad) Mnoho spole?ností vám poskytne technologii, která vám m??e pomoci anonymně nav?tívit webové stránky. P?esto?e za těchto podmínek vám nem??eme nabídnout individualizované zku?enosti na na?ich webovych stránkách, proto?e va?e identifika?ní ?íslo je neidentifikováno, i nadále vám p?ipomínáme existenci těchto technologií. Korespondence e-mailu Abychom vám pomohli u?init E-mail u?ite?něj?í a zajímavěj?í, p?i otev?ení e-mailu z na?ich webovych stránek obdr?íme ?asto e-mail s potvrzením, ?e jste si p?e?etli doru?eny e-mail. (pokud vá? po?íta? podporuje tuto funkci) Provedeme také porovnání mezi seznamem na?ich zákazník? a ostatními spole?nostmi, abychom p?ede?li nevy?ádanym zprávám. Informace z jinych zdroj?: M??eme shroma??ovat va?e informace pro dal?í zdroje a p?idat je do na?í databáze zákazník? (podívejte se na ukázku shroma??ování informací uvedenych na konci této zásady) Cookies Cookies lze definovat jako druh diskrimina?ních symbol?, které se skládají z písmen a ?ísel, které si p?e?tete v po?íta?i pomocí hardwarového disku va?eho internetového prohlí?e?e, aby ná? systém identifikoval vá? prohlí?e? během va?í náv?těvy a zobrazil vlastnosti a mno?ství polo?ek v nákupu vozík. Pomocná funkce panelu nástroj? ve va?em prohlí?e?i vám ?ekne, jak zabránit tomu, aby prohlí?e? instaloval nové soubory cookie a informoval vás, kdy prohlí?e? nainstaluje novy soubor cookie nebo úplně vypne cookies. Kromě toho m??ete ukon?it nebo zru?it obdobná data doplňk? prohlí?e?e, jako jsou soubory cookie Flash, tím, ?e změníte nastavení nebo nav?tívíte jiné webové stránky vyrobc?. Soubory cookie vám v?ak mohou pomoci vyu?ít nejlep?ích speciálních slu?eb z na?ich webovych stránek, proto vám doporu?ujeme nastavit pro tento program otev?eny stav. Informace z jinych zdroj? P?íklady informací, které dostaneme z jinych zdroj?, které obsahují informace o odesílání a adresách, které obdr?íme od na?eho p?edávajícího nebo jiné t?etí strany, které mohou opravit ná? záznam a usnadnit doru?ení dal?í objednávky a kontaktovat vás. Informace o ú?tu, nákup nebo vrácení informací, hledání klí?ovych slov a vysledk? poskytovanych slu?bou na?ich p?idru?enych podnik?, získávání informací o stránkách z na?ich dru?stevních podnik?, vyhledávání vysledk? a odkaz?, v?etně seznamu nevy?ádanych dotaz?. Informace, které m??ete získat z na?ich webovych stránek, které obsahují nejnověj?í informace o objednávce, identifikovatelné osobní údaje (v?etně jména, e-mailové adresy, hesla, adresá?? atd.), Nastavení plateb a podobně.